ผลงาน/รางวัล

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุน “ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุน “ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

         ชื่อโครงการ “การต่อยอดและส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมชุดตรวจสอบการติดหนอนพยาธิในไก่สายพันธุ์พื้นเมือง และลูกผสมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก (ต่อเนื่อง)” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

-------------------------

Print
1267
Please login or register to post comments.