ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทักษะการสอน

          ขอแสดงความยินดีแก่ นายไพรัตน์ นิ่มน้อย นางสาวปาณิสรา นิลชาติ และนางสาวพันพัสสา ชีวิชีวิล นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ศรีวิไล อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” โครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ด้วยสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

Print
1404
Please login or register to post comments.