ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ (ICMHI 2023)

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่  “นายวัชรากรณ์ ชูเมือง นายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี นางสาวปรมาภรณ์ จันทร์วงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

          ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ ประเภท Student Essay Competition-Undergraduate Session”

          จาก “การนำเสนอบทความวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 International Conference on Medical and Health Informatics (ICMHI 2023)” ในหัวข้อเรื่อง “CCVNet: COVID-19 Detection in Chest X-ray Imaging based on Convolutional Neural Network” เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2566 ณ TKP GardenCity เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

          โดยมี อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานและผู้สนับสนุนการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print
1339
Please login or register to post comments.