ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่อาจารย์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีเด่น จาก เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (PRN)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข” ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีเด่น จาก เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (PRN)” ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนจำนวน 16 มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เพื่อร่วมมือกันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและการวิจัย

          ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์   พร้อมด้วย คณาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีด้วย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรุงเทพฯ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-6495000 ต่อ 18429

----------------------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print
1417
Please login or register to post comments.