ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร" ภาควิชาเคมี

          ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

-------------------------

ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ภาควิชาเคมี

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

----------------------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print
286
Please login or register to post comments.