ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลการนำเสนอ “Best Conference Paper Award”

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวณัฐพร  กิจชัยนุกูล” นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “Best Conference Paper Award” จากงาน “6th IEEE International Conference on Knowledge Innovation and Invention 2023” จัดโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) International Institute of Knowledge Innovation and Invention (IIKII) ในระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566 ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

          ทั้งนี้จากผลงาน เรื่อง “Predicting Blood Glucose Levels with Machine Learning Techniques” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา  แซ่เบ๊ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
1098
Please login or register to post comments.