ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ร่วมวิจัย) ในโอกาสได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับดี”

          ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ร่วมวิจัย) ในโอกาสได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับดี” จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาวิธีการเชิงเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและคัดกรองบุคคลที่สูบกัญชาในบริเวณที่มีการควบคุมตามกฎหมาย (Developing an Electrochemical Method for Verifying the Quality of Cannabis-derived Products and Screening Individuals who Smoke Cannabis in Regulated Area)” ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

----------------------------------------

ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Print
1339
Please login or register to post comments.