ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ “คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 (The 15th National Science Research Conference)

         ขอแสดงความยินดีแก่ “คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 (The 15th National Science Research Conference) ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นและยั่งยืน : Science Innovation for Better and Sustainable Society” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยม่ีรายละเอียด ดังนี้

✨การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ✨

🏆💰 รางวัล The Best Of The Track (*รางวัลการนำเเสนอแบบโปสเตอร์ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุดในแต่ละกลุ่มนำเสนอ (Track) และมีคะแนนอยู่ในระดับดีเด่น)

รางวัล The Best Of The Track กลุ่มสาขา Computer and Information Technology
- อาจารย์ ดร.บรรพตรี คมขำ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง " Enhanced Facial Emotion Recognition with a CLAHE-Based CNN Architecture and Hyperparameter OptimizationEnhanced Facial Emotion Recognition with a CLAHE-Based CNN Architecture and Hyperparameter Optimization "

รางวัล The Best Of The Track กลุ่มสาขา Routine to Research
- นายทรงกลด ใบยา นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.นพนิธิ ทองหิน และอาจารย์ ดร.มนตรี มณีภาค ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง " Effect of salinity on morphological changes of Paramecium for designing Biology laboratory practice "✨ การนำเสนอแบบปากเปล่า ✨ 🥇

รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับ EXCELLENT กลุ่มสาขา Biological Sciences
- นางสาวกนกวรรณ ทองฟู นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง " Molecular Isolation and Characterization of c-Jun N-terminal kinase (JNK) gene from Macrobrachium rosenbergii " โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

🥇รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับ EXCELLENT กลุ่มสาขา Biotechnology & Biochemistry
- นายวศิน พานิช นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง " Development of a semi-quantitative assay based on loop-mediated isothermal amplification in conjunction with chromatic analysis using CIELab color space " โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ เตชางกูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย พุทธรักษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน 🥇

รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับ EXCELLENT กลุ่มสาขา Biotechnology & Biochemistry
- นายนันต์ธวุฒิ พลภักดี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา จากผลงาน เรื่อง " Development of Monoclonal Antibodies Targeting the Structural Protein of Tilapia Lake Virus (TiLV) " โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ลงยันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน 🥇

รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับ EXCELLENT กลุ่มสาขา Pure, Applied, and Industrial Chemistry
- นายเจษฎาพร กลิ่นอาจ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง " Efficiency of Anthocyanin Extracts from Riceberry and Black Glutinous Rice in Affecting Hair Dyeing " โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

🥈รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับ OUTSTANDING กลุ่มสาขา Pure, Applied, and Industrial Chemistry
- นางสาวณัฐพร แก่นจันทร์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง " Adsorptive decontamination of malachite green contaminated water by GQDs-doped Fe(OH)3 /chitosan composite beads " โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 🥈

รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับ OUTSTANDING กลุ่มสาขา Routine to Research
- นายธัญนพ นิลกำจร นักวิทยาศาสตร์ และนายวิวัฒน์ เครือวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานช่าง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง " Magnetic field study kits for conducting coils were designed and developed " โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

🥉รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับ GOOD กลุ่มสาขา Biotechnology & Biochemistry
- นายธีระวุฒิ ประสิทธิ์พร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง " Molecular Isolation and Characterization of a Down Syndrome Cell Adhesion Molecule (DSCAM) Gene from Macrobrachium rosenbergii " โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน 🥉

รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับ GOOD กลุ่มสาขา Routine to Research
- นายวิวัฒน์ เครือวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานช่าง และนายธัญนพ นิลกำจร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง " The creation of a multi - functional light physics experiment set " โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน
----------------------------------------
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print
494
Please login or register to post comments.