ผลงาน/รางวัล

Montawan / 24 พฤษภาคม 2560 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

รางวัลบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ปีการศึกษา 2559

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว" ในโอกาสได้รับ “รางวัลบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ปีการศึกษา 2559”

          โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น ประธานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม เป็นผู้มอบในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (The 9th Science Research Conference) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

ขอขอบคุณภาพ : เว็บไซต์ http://science.buu.ac.th

Print
8005
Please login or register to post comments.