ผลงาน/รางวัล

Montawan / 6 มิถุนายน 2560 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มเคมี

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวชนาธิป ใบยา นายเลิศศักดิ์ นันนวน และนายยศธเนศ ทัศนภักดี นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับโล่และเกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มเคมี" การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มอบ

          ทั้งนี้ รางวัลนี้เป็นผลงานวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทลิเซลลูโลส ไฮโดรเจลจากชานอ้อย ด้วยกระบวนการให้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟสำหรับดูดซับโลหะหนัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT

Print
8251
Please login or register to post comments.