ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดี ในโอกาส อาจารย์ ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

                คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

Print
9886
Please login or register to post comments.