ผลงาน/รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มเคมี)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นางสาวปภาวดี สดแสงจันทร์ และ นางสาวณิชญา ศฤงคาร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4" ในโอกาสได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มเคมี)" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

          จากผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ควอนตัมดอทวาวแสงที่สังเคราะห์จาก MSA-CdTe ร่วมกับวิธีไฮไดรด์เจนเนอเรชั่นสำหรับตรวจวัดสารหนู” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ภาพประกอบทั้งหมดและรายละเอียด ดังลิงค์ . https://drive.google.com/drive/folders/13WMtMwt25TdmOkGuez_qCTIMvvCXLtgd

Print
6208
Please login or register to post comments.