ผลงาน/รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคอมพิวเตอร์)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายศิรวิทย์ มีญาณเยี่ยม นายสิรวิชญ์ ธาระณะ และนายก้องดำริ พูลคุณานุกูร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4" ในโอกาสได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคอมพิวเตอร์)" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

          จากผลงานวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ความรู้สึกจากรีวิวสินค้าภาษาไทย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ภาพประกอบทั้งหมดและรายละเอียด ดังลิงค์ . https://drive.google.com/drive/folders/13WMtMwt25TdmOkGuez_qCTIMvvCXLtgd

Print
5217
Please login or register to post comments.