ผลงาน/รางวัล

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ระดับเหรียญเงิน

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "นายอรรคพล วณิกสัมบัน นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ น.ส.วริศรา พละปัญญาวงศา น.ส.พฤกษา อมรศักดิ์ และ น.ส.สุพัตรา คำสมาน นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา" ในโอกาสได้รับ "รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ระดับเหรียญเงิน" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน เรื่อง "ชุดตรวจ dot blot test สำหรับตรวจ nervous necrosis virus (NNV)ในปลา" โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Print
4995
Please login or register to post comments.