คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
อาจารย์นิรันดร์  พงษ์พันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วิยานนท์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ญานิน  กองทิพย์
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
   
อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  งามสันติกุล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมนต์ ชายเกตุ
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
หัวหน้าภาควิชาเคมี
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ โพธิเวชกุล
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ฐาปนา ชลธนานารถ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  มุศิริ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
     
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี กรานคำยี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป