คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วิยานนท์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ญานิน  กองทิพย์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  งามสันติกุล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร.รสพร เจียมจริยธรรม
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร สโมสร
หัวหน้าภาควิชาเคมี
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ โพธิเวชกุล
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
     
อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา
หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี กรานคำยี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ
นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี