en-USth-TH

16 ส.ค. 2017

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครบ 63 ปี

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม "โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครบ 63 ปี" ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 6.30 – 16.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          - กำหนดการ **ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์แต่งกายด้วยสีขาว/ครีม เข้าร่วมโครงการฯ

          หมายเหตุ : คณะวิทยาศาสตร์ "ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม" ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ มอบต้นไม้พร้อมกระถางแทนการมอบแจกันดอกไม้
          (ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพิลาสลักษณ์ โทร.18417)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417, 18447, 18408

Print

Number of views (1500)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x

ผลงานของศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าปริญญาเอก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา รับ "รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษา" สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ศิษย์เก่าปริญญาเอก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา รับ "รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษา" สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิษย์เก่าปริญญาเอก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา รับ "รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษา" สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

[ข่าวแสดงความยินดี] ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “รางวัลครูดีเด่น”
[ข่าวแสดงความยินดี] ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “รางวัลครูดีเด่น”

[ข่าวแสดงความยินดี] ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “รางวัลครูดีเด่น”

แสดงความยินดี ศิษย์เก่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว"ในโอกาสได้รับ "Session Best Paper Certificate”
แสดงความยินดี ศิษย์เก่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว"ในโอกาสได้รับ "Session Best Paper Certificate”

แสดงความยินดี ศิษย์เก่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว"ในโอกาสได้รับ "Session Best Paper Certificate”

RSS

ภาพกิจกรรมศิษย์เก่า