en-USth-TH

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้อง ตึก
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 10-316 ตึก 10
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 19-1802 และ 19-1803 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 19-1804 และ 19-1806 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก 19-912 และ 19-913 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเครื่องคำนวณเชิงกราฟ 10-518  
ห้องปฏิบัติการทางสถิติ 1910 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทดลองสอนของนิสิตหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ 1908 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้อง ตึก
ห้องปฏิบัติการอาหาร 521-522 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการถักทอ 523 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการโภชนาการ 525 และ 525/1 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการอาหาร 1401 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีทางโภชนาการ 1412 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสิ่งทอ 1501 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ 1501/1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งทอ 1502 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการย้อมผ้า 1503/1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ผ้า 1503/2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 1512 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บอุตสาหกรรม 1513 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์/ห้องบรรยาย 121 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 122 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 422 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 423/424 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 425 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 426 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการ HPLC 426/1 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการประเมินอาหาร 1401/2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1402 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ 1411 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้อง ตึก
ห้องปฎิบัติการเคมี 13 ห้อง อาคาร 15
ห้องเครื่องมือวิจัย/ปฏิบัติการ 10 ห้อง อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 ห้อง อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องเครื่องมืออุปกรณ์/เตรียมสารเคมี 5 ห้อง อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้อง ตึก
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1201 1202 1203 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องวิจัยพันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย 1213 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องวิจัยเทคโนโลยีการหมัก 1214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องวิจัยจุลชีววิทยาทางอาหาร 1215 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องเครื่องมือรวม 1216 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องเตรียมปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1217 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 12701  12702
12703  12713
12715
อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องวิจัยอณูชีวิทยา 1103 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องวิจัยพฤกษศาสตร์ 1117 1118 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ 1113 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ 1114 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 10-508 อาคาร 10
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช 15-324 อาคาร 15
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 10-504 อาคาร 10

ภาควิชาฟิสิกส์

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้อง ตึก
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 10-307 และ 10-309 อาคาร 10
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 804 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการอิเล็กโทรนิค 801 และ 802 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 1602 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1603 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 3 1604 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 4 1613 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์รังสีเอ็กซ์ 1601 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1614 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้อง ตึก
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานช่าง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ G อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 914 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบเทียน 1303 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ 1304 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการชุบเคลือบเครื่องประดับ 1314 1315 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ 1316 1317 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการธรณีวิทยา 1701 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการแร่วิทยา 1702 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเจียระไนพลอย 1703 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 1712 b อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี 1713 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเคมีภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 623 อาคาร 15

Text/HTML

Avatar
Hello