ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็น "กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในตำแหน่งวิชาการ"


12/2/2559

         ขอเชิญบุคลากรตำแหน่งวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ใช้สิทธิเสนอชื่อ ผู้สมควรเป็น “กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในตำแหน่งวิชาการ”
        ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
        หมายเหตุ : สำหรับผู้มีสิทธิที่ไปราชการหรือได้ลา ซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่สามารถเสนอชื่อในวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ วันที่ 29 ก.พ. 2559 - 2 มี.ค. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 3B อาคาร 19

คณะกรรมการดำเนินการ :  อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์  นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช  และนางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : งานการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18415