ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ “นายศุภชัย สำราญวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)”

          โดยมีกำหนดเข้ารับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณใน “งานพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 (Quality Persons of The Year 2018)” ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Print
5180

Categories

Archive