Montawan / 9 ตุลาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ตอบแบบสำรวจ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

          ด้วย ฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมมีเนื้อหาตรงความสนใจของผู้เข้าอบรม ฝ่ายสารสนเทศฯ จึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรในการตอบแบบสำรวจ ดังลิงค์ : https://goo.gl/CSCs3R ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18424

Print
6175

Categories

Archive