สัมมนาด้านวัสดุศาสตร์ เรื่อง Progress of Dye Sensitized Solar Cell and Perovskite Solar Cell

          ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าฟังสัมมนาด้านวัสดุศาสตร์ เรื่อง "Progress of Dye Sensitized Solar Cell and Perovskite Solar Cell" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร์ พิมานแพง
 
          วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้อง 10-108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ URL:  https://tinyurl.com/ybuaf2of (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ตุลาคม 2561)

Print
9199

Categories

Archive