ประชาพิจารณ์กรอบพิจารณาภาระงานส่วนกลางของส่วนงาน (Shared Duty) และภาระงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Duty) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เข้าร่วม "ประชาพิจารณ์กรอบพิจารณาภาระงานส่วนกลางของส่วนงาน (Shared Duty) และภาระงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Duty) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย"

         ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
         1. สายวิชาการ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 19 – 903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
         2. สายปฏิบัติการ เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19 – 903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

          1. ร่างการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สายวิชาการ
          2. ร่างการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สายปฏิบัติการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 1845

Print
9511

Categories

Archive