ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
Montawan / 11 มีนาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)

          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)” บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ได้พิจารณาอนุมัติทุนฯ จำนวน 13 ทุน ดังประกาศ

          - ประกาศรายชื่อ
          - แบบฟอร์ม วท 5-04

          ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ณ สำนักงานคณบดี หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-101 อาคาร 19 ชั้น G ตั้งแต่ประกาศฉบับนี้ประกาศออกเป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 หากนิสิตไม่ติดต่อกลับมายังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่กำหนดให้ถือว่านิสิตสละสิทธิการรับทุน

 

หน่วยบริหารงานวิจัย โทร.02-649-5000 ต่อ 18427

Print
8033

Categories

Archive