Montawan / 12 มีนาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการ Startup Thailand League

          ด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ โดยจะมีการจัดกิจกรรม Coaching camp ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี เพื่อเตรียมพร้อมให้ทีมนิสิตไปแข่งขัน Startup Thailand

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ที่นี่

Print
7441

Categories

Archive