การเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเสนอชื่อที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้ใด ที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย หรือได้รับอนุญาตให้ลาเป็นหนังสือที่ตรงกับวันที่กำหนดให้มีการเสนอชื่อฯ ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ใช้สิทธิเสนอชื่อได้ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 เวลาทำการ 8.30 - 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18428 (นางสาวปวีณา  พานิชชัยกุล)

Print
6041

Categories

Archive