แสดงความยินดีคณาจารย์ที่ได้รับเชิญให้เป็นกองบรรณาธิการ Journal of Dairy Science

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร” ที่ได้รับเชิญให้เป็นกองบรรณาธิการ (editorial board) ของ “Journal of Dairy Science” ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติที่จัดอยู่ใน Quartile 1 ด้าน Animal Science and Zoology

Print
7569

Categories

Archive