แสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายชานนท์  ตรีเมต และ นายจิรวัชฐ์  พรมศรี นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science) จากผลงาน “ต๊อกแต๊ก : หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของภายในโรงพยาบาล” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล จาก สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18433

Print
4328

Categories

Archive