แสดงความยินดีแก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ระดับอุดมศึกษา) Thailand New Gen Inventors Award (I-NEW GEN Award 2021)

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ระดับอุดมศึกษา) Thailand New Gen Inventors Award (I-NEW GEN Award 2021)” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้

รางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา (กลุ่มการเกษตร) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (รางวัลระดับเหรียญทอง)

          นายวศิน พานิช  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ นายสิรภัทร นาคอ่อน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดตรวจสอบพยาธิตัวตืดสกุล Raillietina ในสัตว์ปีกเศรษฐกิจ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ เตชางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลระดับเหรียญเงิน (กลุ่มการเกษตร)

          นายธีระวุฒิ  ประสิทธิ์พร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดตรวจสอบเชี้อไวรัสเกล็ดหลุด (scale drop disease virus; SDDV) ในปลา” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลระดับเหรียญเงิน (กลุ่มสุขภาพและการแพทย์)

          นางสาวกมลชนก  เพชรลานน์ และนายภัคพณ  ธรรมวงศ์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ตู้อบฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยโอโซนแบบอัตโนมัติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล คณะวิทยาศาสตร์ และทีมงานคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ  วิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต นายธัญนพ นิลกำจร ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ และทีมงาน เป็นที่ปรึกษา

รางวัลระดับเหรียญเงิน (กลุ่มสุขภาพและการแพทย์)

          นางสาวณาตยาณี ทองคำ  นายพชร  คะเนแน่น นางสาวภาวศุทธิ  นิติธรธรรมกุล  นายจิตรทิวัส  แก้วดี  นางสาวนัทธมน  เฝ้ากระโทก  นางสาวศิรภัสสร  วรรณริโก  นางสาวสิริยากร  ชูสังกิจ  นางสาวสุขิตา  วงศ์แก้ว  นางสาวธัญญลักษณ์ คงได้ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคสำหรับเยาวชน เรื่อง นวัตกรผลิตภัณฑ์อาหาร (Health Promoting Activity Packages for Youth Through Food Product Innovator)"  โดยมี อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลระดับเหรียญทองแดง (กลุ่มการท่องเที่ยว)

          นายสันติภพ ฝึกฝนจิตต์  นายพลภัทร เลิศพลานันต์  นางสาวปพิชญา พวงมะณี  นางสาวสกุลเงิน พิณชูจิต  นางสาวเพ็ญจันทร์ เพ็ชร์มาลี  นายบุรินทร์ มนตรีวิสัย  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง  “ค่ายวิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา ตอน การใช้ประโยชน์จากสไปรูไลนา (Science camp fellow King Monarchy “Utilization of Spirulina”)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ำ และอาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
2928

Categories

Archive