รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับ “รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ 5 ดาว ได้แก่

นางสาวสิรินยา อุกาสี นางสาวจิรณิชา นิลทับ และนางสาวปริตตา จูฑาภักติ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กไฮบริดไทรโบอิเล็กทริก-เพียโซอิเล็กทริกบนพื้นฐานวัสดุคอมโพสิตทางธรรมชาติ” โดยมี อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุพัตรา คำสมาน และนางสาวอุษณีย์ ปิ่นแก้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดตรวจไวรัสแบบแถบสีโรคควงสว่าน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ 4 ดาว ได้แก่

นางสาวจนิสชา ชูเลิศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  และนางสาวพรฉัตร สุขเสงี่ยมกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดตรวจทางชีวภาพสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส MrNV ในกุ้งก้ามกรามโดยเทคนิค CRISPR-CAS” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ 3 ดาว ได้แก่

นางสาวชฎาภรณ์ ดั่งหั่งซิ้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ต้นแบบชุดตรวจสอบประสิทธิภาพสูงสำหรับการตรวจหาการติดพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กชนิด Haplorchis pumilio ในปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเทคนิค LAMP-LFD biosensor” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวเมธาวี สบายใจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดตรวจสอบการติดพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กชนิด Centrocestus formosanus ในปลาเศรษฐกิจและมนุษย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
3790

Categories

Archive