ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์) “ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก” ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 - 14:00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์) 

          ทั้งนี้ หากในวันลงคะแนนฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ให้ลงคะแนนฯ ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์)  

          - รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก
          - รายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445, 18428

Print
1631

Categories

Archive