โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Data Science for Industry 4.0) 
รับจำนวน 50 ท่าน (ได้รับประกาศนียบัตร) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://qr.page/g/3NCZ7oHHUPP หรือผ่านทาง QR code และแบบฟอร์มด้านล่าง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดหลักสูตร

          - ตารางเรียน (tentative)

          - เป็นการเรียนแบบผสมผสาน (ทั้งแบบ online และแบบ onsite)
          - มีโอกาสได้ไปดูงานที่ Automation Park
          - บริษัทที่ส่งคนเข้าอบรม สามารถขอรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูงและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง (Thailand Plus Package) ได้

 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cs.science.swu.ac.th/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/comsciswu หรือ msds@g.swu.ac.th


Print
852

Categories

Archive