โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

          ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566” ในระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2566

          - กำหนดการ

          *ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ดังนี้

          🔻 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
          วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566
          จากห้อง 19-601 เปลี่ยนเป็น 📍 " ห้อง 19-813 ชั้น 8 อาคาร 19" 📍

          🔻 ภาควิชาชีววิทยา 
          วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 
          จากห้อง 19-403 เปลี่ยนเป็น 📍  "ห้อง 19-1512 ชั้น 15 อาคาร 19" 📍

          🔻 ภาควิชาฟิสิกส์ 
          วันที่ 24, 25 และ 27 กรกฎาคม 2566 
          จากห้อง 19-1512 เปลี่ยนเป็น 📍 "ห้อง 19-601 ชั้น 6 อาคาร 19" 📍

Print
2728

Categories

Archive