โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของคณะวิทยาศาสตร์

          ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของคณะวิทยาศาสตร์ “อบรม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างไร ให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ถูกตรวจสอบ” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          โดยได้รับเกียรติจาก “คุณวิภาวดี จันทวรรณ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สังกัด กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง” บรรยาย เรื่อง “แนวทางในการเบิกจ่ายและข้อควรระวังในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ”

          และ “คุณพรทิพย์ พวงคุ้ม ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ สังกัด กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง” บรรยาย เรื่อง “แนวทางในการเบิกจ่ายและข้อควรระวังในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศและต่างประเทศ”

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-6495000 ต่อ 18425

Print
1477

Categories

Archive