แสดงความยินดีแก่นิสิต วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประจำปี 2023

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นายทักษ์ดนัย เครื่องเพ็ชร นางสาวบุณณดา มะสะพันธุ์ นายชาคริต มีทรัพย์ไพศาล นายอิทธิกร อมรคณา นายดนัสวิน ปีติตระกูล นายเปี่ยมปิยะ แสงเพิ่ม นายจักริน ประสิทธิแสง และนายธนกฤต พรวรวาณิช” นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” การแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประจำปี 2023 (Innovation Robotic AI & IoT Contest 2023) จากผลงาน เรื่อง “Smarter Farm Dashboard” เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี อาจารย์ ดร.โสภณ มงคลลักษมี และอาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
1143

Categories

Archive