ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ "เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566"

          ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ “เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566”

          โดยนิสิตที่ประสงค์จัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ สามารถอ่านรายละเอียดประกาศและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

          - ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
          - แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

Print
2153

Categories

Archive