รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

          ขอแสดงความยินดีแก่ “ดร.สุดารัตน์  เล็ดลอด” ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566” โดยได้รับมอบโล่รางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ใน “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

Print
1003

Categories

Archive