โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 : แสงแห่งปัญญา น้อมวันทาครู

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 : แสงแห่งปัญญา น้อมวันทาครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live (https://www.facebook.com/sciswu/)

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18438 และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ https://www.facebook.com/smosciswu

Print
2155

Categories

Archive