ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ร่วมวิจัย) ในโอกาสได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับดี”

          ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ร่วมวิจัย) ในโอกาสได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับดี” จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาวิธีการเชิงเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและคัดกรองบุคคลที่สูบกัญชาในบริเวณที่มีการควบคุมตามกฎหมาย (Developing an Electrochemical Method for Verifying the Quality of Cannabis-derived Products and Screening Individuals who Smoke Cannabis in Regulated Area)” ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

----------------------------------------

ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Print
1151

Categories

Archive