ขอแสดงความยินดีแก่ “ดร.นิวนา หวังสวัสดิ์” บัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประ

          ขอแสดงความยินดีแก่ “ดร.นิวนา หวังสวัสดิ์” บัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567” จากผลงาน เรื่อง “สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความหลากหลายของราไซลาเรียที่เจริญร่วมกับจอมปลวกในประเทศไทย (Bioactive Compounds and Diversity of Xylaria Species Associated with Termite Nests in Thailand)” ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก

Print
1341

Categories

Archive