ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตประจำปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตประจำปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 / 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ


          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล และในปัจจุบันมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 หลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเป็นแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อมในการออกไปทำงานหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ได้กำหนดเป้าหมายโดยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ด้วยการประยุกต์ใช้การเรียนการสอน การวิจัยและบริการทางวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นำไปสู่นวัตกรรมและการแก้ปัญหาของสังคมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน

          ทั้งนี้ นิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) ที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ “สำนักงานภาควิชาที่นิสิตสังกัด” โดยแต่ละภาควิชาฯ จะเป็นผู้กำหนดวันรับสมัคร ขอให้นิสิตติดต่อสอบถามกำหนดวันสมัครที่ภาควิชาฯ เพื่อให้ทางภาควิชาฯ ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลมาที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

           ประกาศ
           ใบสมัคร (doc/pdf)

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
2451

Categories

Archive