ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (สำหรับพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (สำหรับพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

           ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ 


          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยหน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสสร้างสรรค์ ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน โดยเป็นเงินสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนิสิตภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพให้สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนและนานาชาติ

          ทั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ก่อนเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน (ช่วงเวลาการสมัครขอรับทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2567)

           ประกาศ
           แบบฟอร์มใบสมัคร (doc/pdf)

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
1724

Categories

Archive