ประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 (*นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์)

          ประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (*นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์) 

          - 19-401
          - 19-403
          - 19-601
          - 19-701
          - 19-813
          - 19-814
          - 19-815

หมายเหตุ : ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ https://youtu.be/wms0HiTpMPY

ทั้งนี้กรณีที่นิสิตคนใดไม่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบให้แจ้งมาที่งานบริการการศึกษาโดยด่วนที่อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th และขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลาสอบ 15 นาที เนื่องจากถ้าปิดประตูห้องสอบแล้วไม่สามารถให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
1751

Categories

Archive