โครงการสร้างทีมวิจัยบูรณาการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยแบบข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและ SDGs กิจกรรมที่ 1: ประสบการณ์การทำวิจัยแบบบูรณาการ (Journeying Through Multidisciplinary Research Experiences)

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม “โครงการสร้างทีมวิจัยบูรณาการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยแบบข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและ SDGs กิจกรรมที่ 1: ประสบการณ์การทำวิจัยแบบบูรณาการ (Journeying Through Multidisciplinary Research Experiences)" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรันย์ สัมฤทธิ์เดชขจร (กรรมการบริหารสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 12.30 – 17.00 น. ในรูปแบบ Online และ แบบ Onsite

          - แบบ Onsite  ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
          - แบบ Online  ผ่านระบบ Zoom Meeting (หมายเหตุ : ทางผู้จัดฯ จะส่งลิงก์ห้อง Zoom ให้ภายหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว)

          - กำหนดการ

           ทั้งนี้เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ที่ลิงก์ https://shorturl.asia/Ev2IB (*แบบ Onsite รับสมัครถึงตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 **แบบ Online รับสมัครถึงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร 02-6495000 ต่อ 18427 อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th

Print
648

Categories

Archive