Montawan / 25 พฤษภาคม 2559 / Categories: โครงการ

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 1 การวัดและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 1 การวัดและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์" ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.45 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การวัดและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์

             กำหนดการ

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18416

Print
10268

Categories

Archive