Montawan / 27 พฤษภาคม 2559 / Categories: แหล่งงานภายนอก

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :  กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทร. 02-299-4156

Print
3289

Categories

Archive