Montawan / 31 พฤษภาคม 2559 / Categories: โครงการ, ภาควิชาชีววิทยา

โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ำ (Coleoptera)

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ำ (Coleoptera)"

          โดย อาจารย์ ดร.วิศรุตตา  อัตถากร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 18101

Print
12317

Categories

Archive