Montawan / 27 พฤษภาคม 2559 / Categories: โครงการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน : กิจกรรมที่ 3 : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการฝึกอบรม

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (**สำหรับผู้เข้าอบรม (เดิม) ต่อเนื่องจาก ครั้งที่ 2) เข้าร่วม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน : กิจกรรมที่ 3 : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการฝึกอบรม" ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 18415, 18418

Print
10434

Categories

Archive