Montawan / 17 พฤศจิกายน 2559 / Categories: โครงการ

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มศว ให้เกียรติบรรยาย

          ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.45 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2559

          กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417

 

Print
6260

Categories

Archive