Montawan / 21 พฤศจิกายน 2559 / Categories: โครงการ

โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช สังกัดภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


          ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับของว่างได้ที่ http://train.swu.ac.th/swu/training/ ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 2-649-5000 ต่อ 18427

Print
5932

Categories

Archive