Montawan / 8 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ คณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน) ใช้สิทธิลงคะแนนเลือก "กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ"

          ขอเชิญ คณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน) ใช้สิทธิลงคะแนนเลือก "กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ" ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

          สำหรับผู้มีสิทธิออกเสียงฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานนอกส่วนงาน รวมทั้งไปสอนที่องครักษ์หรือพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาทำการของวันที่มีการใช้สิทธิฯ ให้บุุคคลนั้นออกเสียงฯ โดยใส่ซองปิดผนึกเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ณ ห้อง 309 ชั้น 3B สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

คณะกรรมการดำเนินการฯ : อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้ โทร.18415, 18408

Print
4613

Categories

Archive